Centrum Usług Społecznych w Czersku

Drodzy Państwo!

    Uprzejmie informujemy, iż na mocy Uchwały Nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiło przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Czersku, z jednoczesnym przejęciem w struktury nowej jednostki, dotychczas działającego „oddzielnie”, Dziennego Domu „Senior+” w Czersku.

Na skutek przekształcenia, zmianie uległ numer NIP Centrum Usług Społecznych, jakim jest: 555 212 68 65. REGON czy numery kont bankowych nie uległy zmianie. Natomiast Dzienny Dom „Senior+”, jako jednostka wchodząca w struktury CUS (podobnie, jak Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej) posługują się numerami NIP i REGON przypisanymi Centrum Usług Społecznych.

Z chwilą przekształcenia uruchomiliśmy nową stronę internetową: www.cus.czersk.pl, oraz zmianie uległy adresy mailowe, które podajemy Państwu do wiadomości, poniżej.

Prosimy zatem o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach czy ewidencjach oraz wystawianie dokumentów księgowych (z zachowaniem danych Gminy Czersk jako „nabywcy”), czy też kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych:


Centrum Usług Społecznych w Czersku
ul. Przytorowa 22
89-650 Czersk
tel. 52 398 47 65

sekretariat@cus.czersk.pl
 

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Czersku
ul. Batorego 4a
89-650 Czersk
tel. 52 398 92 42

opr@cus.czersk.pl
 

Dzienny Dom „Senior+” w Czersku
ul. Królowej Jadwigi 4
89-650 Czersk
tel. 698 591 118

dds@cus.czersk.pl

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2021 roku, rozpoczniemy realizację projektu Door-to-door dla mieszkańców miasta i gminy Czersk.
Już teraz zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w gminie Czersk, ustanowionym Zarządzeniem Nr 53/2021 Dyrektora Centrum usług Społecznych w Czersku z dnia 20 kwietnia 2021r.

Zarządzenie DTD
Regulamin Dtd

Załączniki nr 1, 2 i 4
Załącznik nr 3

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2020r., poz. 1758 ze zm.) Dyrektor MGOPS w Czersku w dniu 03.11.2020 wydał zarządzenie  nr 42 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku

Zarządzenie 42.2020.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor MGOPS w Czersku w dniu 27 marca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"

Zarządzenie 13.2020.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" Dyrektor MGOPS w Czersku wprowadza Regulamin stosowania przez pracowników pracy zdalnej

Zarządzenie Dyrektora Nr 9.2020.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że utworzono rachunek o nazwie NAWAŁNICA W GMINIE CZERSK, na który można dokonywać darowizn dla poszkodowanych.

BS Skórcz: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nowe kryteria do pomocy społecznej

zmiana kryteriów od października 2015

 ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ, treść Rozporządzenia poniżej:

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje:

§  1.  Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,
b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1763 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) - w wysokości 647 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1376 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 645 zł;
3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 308 zł.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.