Centrum Usług Społecznych w Czersku

Centrum Usług Społecznych w Czersku zostało utworzone poprzez przekształcenie dotychczas działającego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, na mocy Uchwały Nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku.

Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Czersku jest
Pani Anna Bielawska-Jutrzenka.

Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektor kieruje pracą Centrum przy pomocy swego Zastępcy, Głównego Księgowego, Koordynatorów sekcji i Kierowników jednostek strukturalnych.

W przypadku nieobecności Dyrektora bądź niemożności sprawowania przez niego czynności zawodowych, Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Zastępca Dyrektora - Katarzyna Grada.

W skład Centrum wchodzą następujące sekcje i stanowiska:

- Sekcja Kadr i Administracji (SKiA) - koordynator: Danuta Kryger-Kiedrowska;

- Sekcja Finansowo - Sprawozdawcza (SF-S) - główny księgowy: Dorota Pląder;

- Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (SPSiWR) - koordynator: Anna Kozłowska.

W skład SPSiWR wchodzą:   

*Organizator Społeczności Lokalnej (SL),
*Organizator Usług Społecznych kierujący Zespołem ds. organizowania usług społecznych (US),
*Organizator Pomocy Społecznej kierujący Zespołem ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (PS)

- Sekcja Świadczeń Rodzinnych (SŚR) - koordynator: Anna Linda;

- Sekcja Funduszu Alimentacyjnego (SFA) - koordynator: Karin Karczewska;

- Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych (DMiE) - Agnieszka Szulc;

- Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych  i realizacji projektów (ZP);

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD).

Jednostki organizacyjne Centrum:

 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Czersku (OPR), ul. Batorego 4a - koordynator: Agnieszka Czapiewska;

- Dzienny Dom „Senior+” w Czersku (DDS), ul. Królowej Jadwigi 4 – kierownik: Paulina Wieczorek.