Centrum Usług Społecznych w Czersku

ZADANIA CUS  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ


Na czym polega pomoc społeczna?

Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Kiedy można otrzymać pomoc?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej.


1.Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z : ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, problemami w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, klęską żywiołową lub ekologiczną, alkoholizmem lub narkomanią, trudnościami w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, przemocą, potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebą ochrony macierzyństwa, trudnościami w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową .
2.Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej, tj. od tzw. kryterium dochodowego: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł; - w przypadku rodziny 528,00 zł na każdą osobę w rodzinie. Uwaga: w/w kryteria mogą ulegać zmianie w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie realizowanych programów osłonowych – np. w 2019 r. pomoc w formie świadczenia na zakup posiłku/żywności w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, może otrzymać osoba/rodzina, której dochód nie przekracza 150% kryterium.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy niż określony w Ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek celowy , który nie podlega zwrotowi jeżeli jego wysokość nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

I. Świadczenia pieniężne:
1.zasiłek stały
2.zasiłek okresowy
3.zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
4.zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się
5.pomoc dla rodzin zastępczych
6.pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
7.świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką jęyka polskiego dla uchodźców
II. Świadczenia niepieniężne:
1.praca socjalna
2.bilet kredytowany
3.składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne
4.pomoc rzeczowa , w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
5.sprawienie pogrzebu
6.poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne)
7.interwencja kryzysowa
8.schronienie
9.posiłek
10.niezbędne ubranie
11.usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania , w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnnych domach pomocy
12. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
13.mieszkania chronione
14.pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
15.opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
16.pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
17.szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Pomoc finansowa- podstawowe zasiłki (typ zasiłku, problem/przeznaczenie zasiłku ):

1. zasiłek stały przysługuje:
a)pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj.701,00 zł;
b)pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj.528,00 zł. Zasiłku stałego nie otrzyma osoba posiadająca jednocześnie uprawnienia do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku (do zasiłku rodzinnego) z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Uwaga!!! Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa od 645,00 zł i niższa od 30,00 zł miesięcznie Przykłady: 1/ jedynym dochodem osoby ubiegającej się jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 zł – kwota zasiłku stałego wyniesie 516,58 zł (701 zł – 184,42 zł); 2/ w rodzinie jest osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku i jej dochód nie przekracza kwoty 528 zł. Po zliczeniu dochodów wszystkich członków rodziny okazało się, że na jedną osobę przypada 220 zł – kwota zasiłku stałego wyniesie 308 zł (528 zł – 220 zł).
2.Zasiłek okresowy:
- przysługuje osobie lub rodzinie, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie,możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustalana jest w następujący sposób: od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się faktyczny dochód osoby lub rodziny, zasiłek okresowy stanowi 50 % powyższej różnicy, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie. Przykłady: 1/ osoba samotna osiąga dochód 205 zł. Wysokość zasiłku w 2019 r. wyniesie w granicach 248 zł , tj. 701 zł – 205 zł = 496 zł x 50%; 2/ trzyosobowa rodzina osiąga dochód 1350 zł (co stanowi 450 zł na osob e w rodzinie). Wysokość zasiłku w 2019 r. zostanie ustalona na poziomie 117 zł , tj. 1.584 zł (ustawowe kryterium dochodowe rodziny 528 zł x 3 osoby) minus 1350 zł (dochód rodziny) = 234 zł x 50% Okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
3.Zasiłek celowy i celowy specjalny:
- przysługuje w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia , drobne remonty i naprawy mieszkania i kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koszty pogrzebu, straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej, ekonomiczne usamodzielnienie się, bilet kredytowany, pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek ten może również przybierać formę pomocy rzeczowej, np. odzież, opał, materiały budowlane. Wysokość zasiłku ustalana jest każdorazowo na podstawie okoliczności sprawy i możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jak starać się o zasiłek?

1. Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Centrum Usług Społecznych w miejscu zamieszkania. Wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być również udzielana z urzędu.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu i przeprowadza wywiady: - środowiskowy (rodzinny), żeby określić sytuację osobistą i majątkową osoby/rodziny oraz ustalić wspólnie z osobą zainteresowaną wstępny plan działań i pomocy mające na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji, w której znalazła się osoba zainteresowana i jej rodzina. - tzw. alimentacyjny u osób zobowiązanych do alimentacji, ażeby ustalić z małżonkiem, zstępnymi (dziećmi) lub wstępnymi (rodzicami) wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Informacje zawarte w wywiadach objęte są tajemnicą służbową .
3. Konieczne moga okazać sie takie dokumenty jak:
a)dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
b)skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
c)dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
d)zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w przypadku osoby pracującej;
e)zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku osoba bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy;
f)zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gopodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
g)zaświadczenie o dochodach wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym;
h)decyzja właściwego organu w sprawie renty lub emerytury oraz dowód otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
-orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej;
-orzeczenie lekarza orzecznika z zakładu ubezpieczeń społecznych;
-orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r.
i)każdorazowo inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego a związane z sytuacją, w jakiej znajduje się konkretna osoba lub rodzina.

Dodatkowe warunki uzyskania pomocy:

- konieczność aktywności własnej, udzielania rzetelnych informacji i racjonalnego dysponowania posiadanym budżetem domowym, w tym systematyczne współdziałanie z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych. W celu określenia sposobu współdziałania pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z osobą/rodziną korzystającą z pomocy. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych (o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia; - możliwości pomocy społecznej - rodzaj, forma i wysokość udzielanych świadczeń determinowana jest całokształtem okoliczności występujących w konkretnej sprawie oraz wielkością środków finansowych jakimi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej / Centrum Usług Społecznych w kontekście liczby osób/rodzin uprawnionych do uzyskania pomocy w rejonie działania.
4.Wydanie decyzji administracyjnej – przyznanie wsparcia z pomocy społecznej bądź odmowa przyznania, następuje w formie pisemnej decyzji administracyjnej, która zostaje wydana w ciągu miesiąca ( lub dwóch miesięcy – w przypadkach szczególnych ) od dnia złożenia wniosku wraz z pełną dokumentacją.
5.Wypłata świadczeń – zgodnie z harmonogramem wypłat

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?

* Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
* Jeśli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej ( tzw. ,,kryterium dochodowe” ).
* Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
*Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
*Jeśli ubiegający się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
*Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylenie się od pracy.

Gdzie można odwołać się od decyzji w sprawie pomocy?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje (na podstawie upoważnienia Burmistrza) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej / Centrum Usług społecznych, w którym ubiegamy się o pomoc. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Ponadto:

Centrum Usług Społecznych w Czersku oferuje wiele rozmaitych form usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do narzędzi jakimi posługuje się pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki, pomoc i doradztwo.