Centrum Usług Społecznych w Czersku

Centrum Usług Społecznych w Czersku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cusczersk.mojbip.pl/

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 22.01.2010r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez jednostkę.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Danuta Kryger-Kiedrowska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@cus.czersk.pl. Kontaktować się również można dzwoniąc na numer: 052 398 47 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Siedziba placówki znajduje się w Czersku przy ul. Przytorowej 22. Budynek dwupoziomowy (parter + piętro). Dojazd do budynku Centrum Usług Społecznych w Czersku możliwy jest od strony ulicy Przytorowej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dostępne są dwa parkingi – jeden stanowiący teren / podwórze CUS, drugi po jego wschodniej stronie, usytuowany przed wjazdem, przeznaczony dla klientów placówki. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże rekomenduje się tym osobom korzystanie z miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, po wjeździe na podwórze (parking dla personelu).

Do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno od parkingu dla personelu (stanowiącego podwórze, w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem), drugie – tuż przed wjazdem w podwórze, po prawej stronie (Punkt Obsługi Klienta). Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada wind. Nie ma toalet dla klientów / osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, stąd na parterze, z oddzielnym wejściem wyznaczono Punkt Obsługi Klienta, gdzie w razie potrzeby, na prośbę klienta zejdzie pracownik danej sekcji placówki, by móc porozmawiać z klientem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.